0201 723 6600

Terapia protonowa w leczeniu mięsaków

Pomimo że mięsaki występują stosunkowo rzadko, w naszym Centrum leczymy ten rodzaj guzów nader często. Obecnie poddajemy terapii protonowej zarówno łagodne, jak i złośliwe odmiany nowotworów, w przypadku których nie zastosowano dużych implantów metalowych i które nie przemieszczają się z rytmem oddechowym. Zwykle są to mięsaki zlokalizowane u podstawy czaszki oraz w obrębie twarzoczaszki, tułowia, kręgosłupa i miednicy. Należą do tej grupy różne podtypy nowotworów tkanek miękkich, kości, tkanki chrzęstnej i podporowej, takie jak mięśniakomięsaki prążkowanokomórkowe, kostniakomięsaki, mięsaki Ewinga lub chrzęstniakomięsaki – ale też nietypowe, rzadko obserwowane typy nowotworów, np. struniaki.

Zwłaszcza struniaki i chrzęstniakomięsaki podstawy czaszki uchodzą za jednoznaczne wskazanie do terapii protonowej. Nowotwory te rozwijają się w bezpośrednim sąsiedztwie krytycznych struktur mózgowych, takich jak pień mózgu, nerwy wzrokowe i płaty skroniowe. Dlatego usunięcie ich w całości jest często niemożliwe. Co więcej, ograniczona wrażliwość tych guzów na tradycyjną radioterapię uniemożliwia zastosowanie odpowiednio mocnej dawki. Za to terapia protonowa umożliwia oszczędzające potraktowanie tej grupy nowotworów wyższymi dawkami bez uszczerbku dla otaczających tkanek.

Zastosowanie klasycznej radioterapii z reguły nie wyklucza terapii protonowej jako kolejnego kroku, wymaga jednak dokładnego zbadania dokumentacji wcześniejszych naświetleń pod kątem kumulacji dawek. Przy wyborze opcji i przebiegu leczenia w naszym Centrum kierujemy się zawsze indywidualnym obrazem klinicznym chorego.

Leczone nowotwory

 • naczyniakomięsak
 • chrzęstniakomięsak
 • struniak
 • guz desmoidalny
 • mięsak nabłonkowaty
 • mięsak Erwinga
 • zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej
 • włókniakomięsak śluzowaciejący
 • mięśniakomięsak gładkokomórkowy
 • tłuszczakomięsak
 • nowotwór osłonek nerwowych
 • kostniak zarodkowy
 • kostniakomięsak
 • prymitywny guz neuroektodermalny
 • nowotwór rabdoidny
 • mięsak rabdoidny
 • mięsak maziówkowy

Mięsaki można leczyć zarówno operacyjnie, jak i metodami radioterapii i chemoterapii, zależnie od rodzaju nowotworu, jego lokalizacji i wielkości. Podobnie jak radioterapii fotonami, również terapii protonowej nie stosuje się samodzielnie, lecz zawsze w połączeniu z innymi metodami w ramach interdyscyplinarnego planu leczenia. Plan ten przygotowują przedstawiciele istotnych (dla danego rozpoznania) dyscyplin medycznych tworzący tzw. zespół wielospecjalistyczny. Każdy plan ma charakter indywidualny i jest układany pod kątem specyfiki danego schorzenia.

W przypadku mięsaków radioterapię można włączyć zarówno przed zabiegiem operacyjnym (leczenie neoadjuwantowe), zwłaszcza w celu zmniejszenia objętości dużych guzów, jak i po zabiegu operacyjnym (leczenie adjuwantowe) w celu zniszczenia ewentualnych pozostałości tkanki nowotworowej. W wyjątkowych przypadkach leczenie może polegać na samym napromienieniu, szczególnie wówczas, gdy zabieg chirurgiczny jest niemożliwy ze względów medycznych.

Jeżeli otrzymali Państwo od lekarza prowadzącego lub specjalisty onkologa skierowanie na radioterapię, zastosowanie terapii protonowej jest z reguły możliwe. Niemniej ostatecznie decyduje indywidualne wskazanie. Dlatego przed rozpoczęciem naświetlań nasi specjaliści w dziedzinie radioterapii (onkolodzy radioterapeuci) zawsze starannie badają każdy indywidualny przypadek.

W celu szybkiego wstępnego sprawdzenia, czy w Państwa przypadku terapia protonowa byłaby odpowiednim rozwiązaniem poprosimy o przesłanie zbiorczej karty informacyjnej wzgl. wyników badań i/lub opisów leczenia operacyjnego w języku angielskim lub niemieckim oraz aktualnych zdjęć TK lub RM.

Do zaplanowania terapii będziemy potrzebować kolejnych dokumentów, które zestawiliśmy dla Państwa na poniższej liście. Personel działu Case Management chętnie udzieli Państwu odpowiedzi na dalsze pytania.

pdf Cover
Lista dokumentów
PDF-Dokument, 311 kBLaden

Kontakt

W przypadku pytań w związku z możliwą terapią nasze Biuro Obsługi chętnie służy Państwu pomocą! Pacjenci, ich bliscy lub lekarze prowadzący mogą kierować swoje zapytania do Biura Obsługi poprzez poniższy formularz.