Protonbehandling ved barnetumorer

Strålebehandlingen utgjør et viktig bidrag til langvarig helbredelse i behandlingskonseptet for kreftsykdommer hos barn. Den representerer på dette området en viktig mulighet når grensene for operasjon er nådd. Ettersom vevet hos barn fremdeles er under utvikling, er de dessverre ekstra mottakelige for strålebetingede bivirkninger og sekundære tumorer.

Men helbredelsesprosenten for disse er svært høy. I tillegg til helbredelsen av kreften er derfor også livskvaliteten etter tumorbehandlingen et viktig behandlingsmål. Spesielt i forbindelse med kreftsykdommer hos barn er protonbehandling et svært lovende virkemiddel, for de fysiske egenskapene til protonene gir mulighet til en svært begrenset og godt kontrollerbar virkning. Det betyr at normalvevet skånes i større grad og at faren for negative følger av behandlingen og sekundære tumorer reduseres. Barn tåler stort sett behandlingen godt slik at de som oftest kan fortsette med vanlige hverdagsaktiviteter som skole, idrett og møte med venner.

Behandling av barn er et vesentlig tyngdepunkt ved WPE. For tiden behandles alle hjernetumorer (og særlig ependynom, medulloblastom, astrocytom, kraniofaringeom og AT/RT) og sarkomatøse tumorer i området skallebasis og hode/hals, ryggrad og bekken (rhabdomyosarkom, Ewings sarkom, chordom og chondrosarkom). Vi har svært omfattende ekspertise når det gjelder bestråling av hele sentralnervesystemet inkludert den kraniospinale aksen.

Praktisk gjennomføring

Protonbehandlingen skjer som for voksne som oftest fem ganger i uken over et tidsrom på cirka fire til sju uker. Når pasientene er barn, krever dette selvsagt mye oppmerksomhet og tilvenning. Før behandlingen snakker foreldrene og/eller barnet med stråleterapeuten og eventuelt også med anestestilegen både om hele behandlingsforløpet og mulighetene og eventuelt risikoen ved behandlingen. Målet er å gå gjennom bekymringer om behandlingsprosedyren på forhånd, forberede barna alderstilpasset på protonbestrålingen, ledsage dem og styrke familien som helhet. Da kan man også finne frem til ting som kan gjøre de daglige øktene lettere for barnet: Musikk-CD-er, kosedyr eller stemmen til mamma eller pappa gjennom mikrofonen.

Behandling under narkose

Også for barna er det svært viktig at de ligger helt stille under behandlingen. Når det gjelder svært små barn, er dette ofte ikke mulig. Dette gjelder som oftest for barn under fem år. De forstår bare delvis bakgrunnen for behandlingen og risikoen behandlingen innebærer. Derfor må ofte planlegging og behandling skje under narkose eller dyp sedering ved spontanpusting – akkurat som under en MRI-undersøkelse av barn i denne alderen. Den dype sederingen gjennomføres av erfarne barneanestesileger. Intubasjon og innånding er som regel ikke nødvendig. Uavhengig av alder trengs det ofte tid, tålmodighet og innlevelsesevne for stadig å få de små pasientene med på laget og forberede dem positivt på situasjonen. På dette området stiller vi oss til disposisjon for familien med all vår kunnskap og erfaring.

Samarbeid med andre institusjoner

Pasienter kommer ofte reisende langveisfra til oss. Barn kommer selvsagt med ledsager(e). Det trengs ofte et hotell og tilsyn av barnelege (ofte inkludert kjemoterapi), og for småbarn daglig sedering, som må forberedes. For å sikre alle disse punktene arbeider vårt team tett sammen med barneklinikken (Klinik für Kinderheilkunde III, dette senteret har som ett av de første fått utmerkelsen „Sertifisert barneonkologisk senter“ av den tyske kreftforeningen), foreldrene i Essen foreldreforening og andre institusjoner ved Universitetssykehuset i Essen.

Og ellers: All denne tålmodigheten hos de små pasientene belønner vi selvsagt også: Etter hver behandlingsøkt får barna en perle – på slutten av hele behandlingsserien har de da et flott perlekjede som de kan ta med seg hjem.

European Cancer Centres Peadiatric Cancer Centre.